Công tác trọng điểm
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng nam - Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào 08h ngày 27/4/2018.

 THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018


Kính gửi:   Các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý và XD đường bộ QN-ĐN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng họp ngày 23/3/2018. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty tham dự (hoặc ủy quyền tham dự theo quy định) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với các nội dung như sau:

I/ Thời gian: Một buổi, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
II/ Địa điểm: Tại hội trường Công ty, số 10B Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng.

III/ Nội dung cuộc họp:

1- Báo cáo của HĐQT năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2018;

2- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2018;

3- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 (đã được kiểm toán độc lập);
        4- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và đánh giá công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban giám đốc năm 2017; phương hướng hoạt động của BKS năm 2018. 
          5- Đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
          5.1 Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế sau thuế năm 2017;
         5.2 Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

5.3 Tờ trình đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ, quy chế của công ty (nếu có);

6- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Lưu ý:
          - Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu (được ủy quyền theo quy định) cổ phần của Công ty mới được quyền tham dự phiên họp (dựa trên sổ đăng ký cổ đông);
         - Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự: Để ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức thành công, đề nghị quý vị cổ đông dự họp gửi giấy xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty chậm nhất ngày 24/4/2018.
          - Toàn bộ các
 tài liệu, biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, giấy xác nhận cổ đông tham dự, nội dung và thông báo được cập nhật trên Website của Công ty: www.duongboqndn.vn
            - Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.
            - Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.
            (Phòng TC-HC chủ trì và phòng TC-KT công ty phối hợp cập nhật, niêm yết danh sách cổ đông tham dự tại trụ sở Công ty và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông).

 

Nơi nhận:

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Đăng Website Cty;

 

- TV HĐQT, BKS, Ban G.đốc;

- Lưu TC-HC, TC-KT.

(Đã ký)

 

 

 

NGUYỄN GIA PHONG

Công tác khác
Không có công tác khác...