Văn bản nội bộ
 •  [ Download ]   Hướng dẫn sử dụng thư mục Quản lý văn bản nội bộ trên trang Website Công ty (CSDL NỘI BỘ) ( admin )
 •  [ Download ]   Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2016 ( admin )
 •  [ Download ]   Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( admin )
 •  [ Download ]   Dự thảo sửa đổi Điều Lệ Công ty năm 2016 ( admin )
 •  [ Download ]   THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ( admin )
 •  [ Download ]   Hệ thống thang, bảng lương và phu cấp lương năm 2016 ( admin )
 •  [ Download ]   Tiêu chuẩn nghiệm thu công tác QL&BDTX ( admin )
 •  [ Download ]   Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2015 ( admin )
 •  [ Download ]   Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ( admin )
 •  [ Download ]   Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên. ( admin )
 •  [ Download ]   Báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2012 ( admin )
 •  [ Download ]   Cách bầu cử dồn phiếu và mẫu Phiếu bầu cử ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế quản lý Tài chính và chi phí Hành chính ( admin )
 •  [ Download ]   Nội quy lao động ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế quản lý và sử dụng xe máy thiết bị ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế khoán thi công công trình (Sửa đổi bổ sung năm 2016) ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế xây dựng và sử dụng quỹ xã hội (Sửa đổi bổ sung năm 2016) ( admin )
 •  [ Download ]   Quy chế quản lý sử dụng lao động và trả lương ( admin )
 •  [ Download ]   Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Sửa đổi bổ sung năm 2016) ( admin )