Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình 1

Chức năng - Nhiệm vụ:


 

Cơ cấu tổ chức:


 

Hồ sơ kỹ thuật:


 
các đơn vị thành viên khác