Hạt quản lý đường bộ Đà Nẵng

Chức năng - Nhiệm vụ:Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam

Cơ cấu tổ chức:Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam

Hồ sơ kỹ thuật:Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
Trong ngày đầu xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên địa bàn TP, nhìn chung, việc triển khai kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng là khá hiệu quả, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy định này. Do đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra và xử phạt hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian đến, để chủ trương này sớm đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm TTATGT và làm giảm TNGT.

Bài, ảnh: Phú Nam
các đơn vị thành viên khác