Hoạt động công ty
Ban hành Chương trình hành động ATGT của Bộ Giao thông vận tải

 Ngày 14/3, Bộ trưởng Đinh La thăng đã ký Quyết định số 620/QĐ-BGTVT Ban hànhChương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
 Mục tiêu của Chương trình nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và sự phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành giao thông vận tải. Phấn đấu hàng năm góp phần kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước củng cố, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa tiêu cực trong khi thi hành công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong giai đoạn mới. Chương trinh cũng nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của CBCNVC ngành GTVT trong việc gương mẫu nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT, thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”.

Theo đó các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình bao gồm vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong đó nhiệm vụ chính là tổ chức quán triệt, phổ biến các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác bảo đảm TTATGT của Chỉ thị 18-CT/TW, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tới toàn thể CBCNVC để nắm bắt và thực hiện nghiêm chỉnh. Phát động phong trào CBCNVC đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ bảo đảm TTATGT, lên án, bài trừ các hành vi sai phạm, tiêu cực; bản thân phải gương mẫu và tích cực vận động mọi người chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT.

Đối với giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Chương trình yêu cầu các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT phải chủ trì và chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với mọi đối tượng tham gia giao thông để mọi người hiểu, đồng thuận với các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan tham mưu của Bộ phải tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng công trình giao thông, nâng cao năng lực vận tải. Theo đó, các cơ quan này cần chủ động và phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển giao thông, vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, có lộ trình và kế hoạch triển khai ngay sau khi được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Bộ giải pháp khắc phục, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm yếu tố xây dựng môi trường giao thông tiếp cận dành cho người khuyết tật tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi theo quy định của Luật Người khuyết tật và các Nghị định, văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chương trình cũng đề ra nhóm giải pháp gắn với viêc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT với các giải pháp chính như Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về TTATGT; Tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; Quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và quản lý hoạt động vận tải; Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn lái tàu, thuyền và quản lý người lái;Đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát, năng lực, trách nhiệm của người thực thi công vụ cũng như các giải pháp về khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

 

 
Các hoạt động khác
 Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định Chi tiết
Đường xấu - tiền ít đã trở thành điệp khúc muôn thuở và là thử thách không nhỏ đối với Khu QLĐB5 trong công tác ...